Ofte stillede spørgsmål

For dig, som overvejer om sangskrivning med en Huskunstner er noget for din skole

Hvis du allerede har en aftale om et Huskunstner-besøg, så scroll lidt dernedad…

Når man skriver sangtekster arbejder man først og fremmest med sproget.

For at få ord og sætninger til at gå op i en højere enhed med en melodi, er eleven nødt til at "tænke ud af boksen" rent sprogligt. Synonymer, metaforer, talemåder bliver vendt og drejet for at få teksten til at hænge sammen.

Det stimulerer en øget sprogbevidsthed samt evnen til at få gode idéer. De metoder jeg benytter for at få gang i elevernes sproglige og musiske kreativitet, kan i høj grad også benyttes ved andre typer opgaver, som ikke er specielt "musik-agtige".
Huskunstnerordningen er faciliteret af Statens Kunstfond og giver skoler og institutioner økonomisk støtte til at få professionelle kunstnere ud og introducere deres kunstart for børn og unge, ved at lade eleverne arbejde aktivt med forskellige aspekter af f.eks. musik, billedkunst og/eller teater.

Huskunstnerordningen støtter økonomisk ved at betale 75% af kunstnerens honorar. Skolens egenbetaling er således de 25%, samt evt. omkostninger til transport, overnatning m.m.

Læs mere på Huskunstnerordningens hjemmeside...
Som skole kan I selv ansøge Huskunstnerordningen om tilskud til et projekt. Jeg skal gerne være behjælpelig med input til ansøgning og projektbeskrivelse.

Som kunstner kan jeg også selv ansøge om støtte til projekter på skoler og institutioner. Det gør jeg 1-2 gange årligt.

Huskunstnerordningen har deadline 2 gange om året, primo marts og primo september.

Læs mere på Huskunstnerordningens hjemmeside...
Som minimum skal budgettet være på kr. 20.000,- i kunstnerhonorar og vare mindst 5 dage. Heraf betaler Huskunstnerordningen de 75% - så skolens egenbetaling bliver kr. 5000,- + evt. udgifter til transport, overnatning m.m.

Et længerevarende forløb koster tilsvarende mere.

Læs mere på Huskunstnerordningens hjemmeside...
Som minimum skal et forløb under Huskunstnerordningen vare 5 dage. En dag med sangskrivning varer 4-5 lektioner

Disse dage kan man så vælge at afvikle i et koncentreret forløb over en enkelt uge. Eller man kan sprede dagene over en længere periode.

Hvis I ønsker en længere periode, kan vi sammen skræddersy et forløb, ud fra jeres ønsker.
Grundskolernes mellemtrin og overbygning - fra 4 (evt. 3. klasse) og op. Dertil kommer gymnasieskoler, efterskoler samt højskoler.

Jeg kan også tilrettelægge et besøg hos de yngste klasser.
Kun de basale læse- og skrivefærdigheder for mellemtrin og opefter.

Der kan selvfølgelig være elever som har svært ved at læse og skrive, så ved gruppearbejde skal der være mindst én elev i hver gruppe, som er nogenlunde stærk til at skrive, så kan det sagtens fungere.

Selv om man ikke er en ørn til at læse, kan man jo sagtens have masser af fantasi. Og det er jo nok så vigtigt.

I de yngste klasser har jeg et særligt forløb, hvor eleverne laver tegninger, og så hjælper jeg dem med at omsætte deres idéer til tekst. Har en ældre elev svært ved at skrive, er tegning også en mulighed her.
Et Huskunstner-forløb på minimum 5 dage er beregnet til 1 klasse / 1 hold på max. 28 elever.
Kun hvis det er meget små klasser.

Jeg kan ikke påtage mig at arbejde med flere end max. 28 elever ad gangen - og så er "smertegrænsen" også nået.

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at arbejde i grupper, som jeg hjælper på skift. Og er der for mange elever, vil de få alt for meget uproduktiv ventetid, mens jeg hjælper de øvrige grupper.

Så med hold større end 28, ville elevernes udbytte blive ret begrænset.
Jeg starter altid en dag med at spille 1-2 af mine sange for klassen. Enten ved at jeg synger og spiller guitar til - eller ved at jeg afspiller nogle af mine færdigproducerede sange fra min CD eller fra youtube. Dernæst laver vi et par kreative sprog-øvelser for at få tunet tankerne ind i "sangskriver-mode". Dette går de første 1-2 lektioner med.

De næste 2-3 lektioner arbejder klassen i deres grupper. Her går jeg rundt med guitaren og hjælper dem med deres forskellige sange.

Dagen rundes af med en lille snak om hvordan det er gået og måske når de at høre en sang mere fra mit repertoire.

På den sidste dag plejer grupperne at fremføre deres sange for hinanden. Er der tid og stemning for det, kan det være vi arrangerer en lille, uformel "koncert" for et par af de andre klasser.

Læs mere om hvordan mit Huskunstner-forløb er skruet sammen...
Dansk er helt oplagt - eller engelsk. Og musik, naturligvis.

Men også fag som historie og samfundsfag kan I overveje at inddrage. Måske arbejder I med nogle spændende emner vi kan tage afsæt i, når sangene skal skrives?

Sangskrivning kan også sagtens indgå som en del af en emneuge eller lignende.
Hvis I selv vurderer, at eleverne kan klare at de dage jeg er på besøg hos dem, bliver anderledes end de plejer, så er svaret JA. Og det ved I jo bedst selv, da det er jer som kender eleverne.

Et forløb med en specialklasse vil selvfølgelig skulle aftales og tilrettelægges specifikt med elevernes særlige behov for øje - men det kan vi sagtens kan finde ud af.
Ikke nødvendigvis. Faktisk behøver klassen ikke engang at have musik på skemaet.

I sangskrivning arbejder eleverne meget med at skrive tekst. Så derfor er det helt oplagt at inddrage dansk eller engelsk.

Desuden kan I overveje at inddrage andre fag som f.eks. historie eller samfundsfag. Måske arbejder I med et emne som vi kan tage som udgangspunkt til sangskrivningen?

Så selvom musik og sangskrivning i sagens natur hænger uløseligt sammen, så behøver sangskrivning med mig ikke at foregå i musiktimerne.
Absolut!

Det er der flere skoler, som har benyttet sig af gennem årene. Skal I lave en musical, cabaret eller lignende er det helt oplagt at have mig inde over når I skal skrive sange til jeres projekt.

For dig, som snart skal have mig på besøg som Huskunstner

Du må rigtig gerne:

* opdele klassen i op til 4, max. 5(!!) grupper, så vi ikke bruger kostbar tid på det når jeg først er her.

* booke et antal lokaler/arbejdsrum, svarende til antallet af grupper, så hver gruppe kan arbejde uforstyrret.

* forberede eleverne ved at introducere dem til forskellig slags lyrik, rim/remser og sangtekster.

* vise eleverne hvordan sangtekster er delt visuelt op i forskellige sektioner (vers, omkvæd osv.)

Jo bedre eleverne er forberedt på mit besøg, jo større bliver deres udbytte.

* Blyanter og masser af papir (evt. genbrug af overskydende kopier fra andet materiale)

* Evt. en PC/tablet til renskrivning, samt print af tekst.

* Og så er det praktisk hvis hver gruppe har mulighed for at optage lyd undervejs, f.eks. på en telefon.

* I nogen tilfælde sker det, at vi bruger sakse og limstifter. Det behøver dog ikke at være parat fra starten, men kan bare findes frem hvis behovet opstår.
Mit udgangspunkt er, at en klasse højst er på 28 elever (hvilket er ret mange).

For at jeg kan nå at hjælpe alle på tilfredsstillende vis, skal klassen deles op i max. 5 forskellige grupper,men gerne færre.

Den optimale gruppestørrelse er på 3-4 elever. Er der mange elever i klassen må kompromis'et være at der være lidt flere elever (5-6) i hver gruppe.

Som lærer er du den bedst kvalificerede til at fordele eleverne i grupperne, da du har det bedste kendskab til hvem der er gode til at arbejde sammen. Det er dog vigtigt at der i hver gruppe er mindst én, som er nogenlunde sikker i forhold til at skrive og læse.

Det vil være rigtig fint, hvis du har fordelt grupperne inden mit første besøg, så vi ikke skal bruge kostbar tid på det, mens jeg er her.
Min sangskriverworkshop er lagt an på at eleverne arbejder i grupper. Ganske enkelt fordi jeg skal kunne nå rundt og hjælpe dem alle. Hvis jeg skulle arbejde individuelt med hver enkelt elev, ville der ikke være tid at hjælpe alle på tilfredsstillende vis.

Ved gruppearbejde mindskes (potentiel uproduktiv) ventetid for alle elever.
Der skal være mindst én lærer/pædagog, som klassen kender og er vant til, til stede under hele forløbet. Erfaringsmæssigt giver det mest ro, hvis det er den/de samme hele dagen, alle dage, hvis det kan lade sig gøre. Omvendt kan det godt skabe nogen forvirring hvis der er forskellige lærere, som kommer og går, da de ofte ikke er helt inde i hvad klassen er i gang med

Dette er dels for at holde ro og orden, dels for at være behjælpelig med praktiske ting, såsom adgang til lokaler, fremskaffelse af materialer m.m. Og meget gerne også hjælpe de forskellige grupper med deres sange, mens de venter på at jeg kommer og arbejder med dem.

Når jeg således har ro til at fokusere på det jeg er her for, nemlig at få jeres elever i gang med at skrive sange - så får eleverne det maksimale udbytte.
Når vi arbejder i plenum er vi som udgangspunkt i klasselokalet.

Når der skal arbejdes i grupper, er der 2 muligheder:

ENTEN har hver gruppe sit eget sted/lokale (evt. gangareal eller lign.), hvor de kan arbejde nogenlunde uforstyrret - og så kommer jeg rundt med min guitar og hjælper grupperne på skift.

Hvis vi benytter denne løsning, skal lokalerne helst være tæt på hinanden, så jeg ikke skal bruge tid på at gå rundt (og måske fare vild) på lange gange.

ELLER vi klarer os med to lokaler, der ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Et rum, hvor jeg sidder og tager imod grupperne på skift - og et lokale (f.eks. klasseværelset), hvor af grupperne arbejder når de ikke er inde hos mig - og kan få hjælp af deres lærer.

Musiklokalet er ikke nødvendigt. Så skulle det være optaget, gør det ikke spor.

Det vigtigste er, at der er et bord og nogle stole, så de kan komme til at skrive på deres tekster.
Du booker bare nogle andre lokaler.

Når vi arbejder i plenum, er vi i klasselokalet, hvor jeg bare har brug for en tavle eller smartboard at skrive på.

Når der arbejdes i grupper, skal der være bord og stole så de kan sidde med deres papir og blyant og skrive.

Musiklokalet er ikke nødvendigvis det optimale sted at anbringe en gruppe elever uden opsyn. Instrumenterne er utrolig fristende og kan lynhurtigt forstyrre deres fokus på at skrive tekst til deres sang. Skal en gruppe arbejde alene der, kræver det i hvert fald nogle klare aftaler

Måske skal musiklokalet i virkeligheden kun bookes, hvis der ikke er andre lokaler til rådighed...
Nej. Ikke som udgangspunkt. Faktisk vil instrumenter i mange tilfælde fjerne elevernes fokus på at få skrevet tekst til den sang de arbejder med.

Hvis der er elever, som går på musikskole eller lignende, og derfor er vant til at håndtere et instrument, så kan et instrument i nogle tilfælde være til gavn. Men det vil altid komme an på en konkret vurdering.

Af samme grund bør du også overveje om det en god idé at bruge musiklokalet til gruppearbejde.
Det er praktisk at hver gruppe har en telefon eller lignende som kan optage lyd. Det er en stor hjælp til at huske de melodier som de/vi finder på. Visse apps kan desuden være til hjælp og inspiration.

Det er dog vigtigt at have klare aftaler om hvordan og især hvordan man ikke skal bruge diverse elektroniske gadgets.
Når vi er færdige med et sangskriverforløb, sørger jeg for at den lærer, som har været tilknyttet forløbet, får udleveret materiale som I kan arbejde videre med.

Dette materiale består af sangtekster, lydoptagelser af sangene (fra diktafon), samt becifringer til brug ved akkompagnement, sammenspil m.m..

Derefter er det helt op til jer om og til hvad I vil bruge elevernes sange. I det omfang jeg har mulighed for det, kommer jeg gerne og overværer en opførsel.
Som udgangspunkt ligger det helt åbent hvad sangene skal handle om.

Men vi kan godt på forhånd aftale at skrive sangene ud fra et specifikt emne, hvis det passer med noget som klassen/skolen i forvejen arbejder med.
Det kan det helt sikkert!

For mange er det faktisk en fordel at have et konkret emne som sangen skal handle om.

Comments are closed.